وضعیت به‌کارگیری اینترنت و ارتباط آن با احساس تنهایی در بازنشستگان فرهنگی(سالمندان )

حفظ روابط و مشارکت اجتماعی سالمندان در جامعه از عوامل پیشگوی

سالمندی موفق به‌شمار می‌رود. با تغییراتی که در سال‌های اخیر در ساختار

جامعه به‌وقوع پیوسته است، سالمندان زیادی در معرض خطر احساس تنهایی

قرار گرفته‌اند. مطالعات بیانگر آن است که تنهایی اثرات مخربی بر سلامت

سالمندان دارد؛ لذا یافتن راهکارهایی برای مقابله با این مشکل بسیارمهم است.

هدف از انجام این پژوهش، تعیین وضعیت به‌کارگیری اینترنت و ارتباط آن

با احساس تنهایی در بازنشستگان فرهنگی شهر بابل بوده است.

11e68142c669f862d0ef5894f00ef35dcc7e.jpg

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی ۴۴۵ معلم بازنشسته سالمند که ۴۳ نفر

از آنان از کاربران اینترنت بوده‌اند، انجام شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات

از پرسش‌نامه‌هایی مشتمل بر ۳ بخش استفاده شده است که ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

۱۵ سؤال در زمینه احساس تنهایی و ۵ سؤال در زمینه تعیین میزان افسردگی

را دربرمی‌گیرند. نتایج تحلیل فاکتورها نشان داد که ابزار احساس تنهایی از

۳ زیر فاکتور احساس تنهایی اجتماعی، خانوادگی و رمانتیک تشکیل شده است.

علاوه‌بر سؤالات فوق، یک بخش دیگر نیز برای بررسی کاربران مورد استفاده

قرار گرفت که مشتمل بر سؤالاتی در زمینه میزان، تاریخچه و نوع استفاده

از اینترنت بود. تحلیل داده‌ها نیز با نرم افزار SPSS صورت گرفت.

یافته‌ها:  ۳۷درصد از غیرکاربران در مقایسه با ۱۸/۶درصد از کاربران اینترنت،

احساس تنهایی اجتماعی را گزارش کرده‌اند که تفاوت معناداری را نشان می‌دهد .

اگرچه میزان احساس تنهایی خانوادگی در غیرکاربران به وضوح کمتر از

کاربران بوده است . تنها زندگی کردن و بیوه یا مطلقه‌بودن نیز از عوامل

پیشگویی‌کننده احساس تنهایی بوده‌اند. در زمینه افسردگی یافته‌ها نشان داد که میزان

افسردگی در کاربران اینترنت به‌طور معناداری کمتر از غیرکاربران بوده است

درصد در مقایسه با .

نتیجه‌گیری: درمجموع نتایج این پژوهش بیانگر آن است که میزان احساس

تنهایی و افسردگی در سالمندان غیرکاربر اینترنت بیشتر از کاربران می باشد؛

لذا یافتن و به‌کارگیری راهکارهایی نظیر استفاده از اینترنت برای مقابله با

احساس تنهایی که توسط این قشر از جامعه احساس می‌شود، ضروری به‌نظر می‌رسد.

منبع :مجله سالمندی ایران


/ 0 نظر / 12 بازدید